Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
EVENING TALK @Kasetsart Executive MBA < หน้าหลัก

EVENING TALK @Kasetsart Executive MBA

EVENING TALK@Kasetsart Executive MBA

เสวนาพิเศษโดย รมช.คมนาคม คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์

Kasetsart Executive MBA รุ่นที่ 2

ในหัวข้อเรื่อง "ระบบรางกับการพัฒนาประเทศ"

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 (เวลา 18.00 - 20.00 น.)

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*** ท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนในงาน ได้ตั้งแต่ 17.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่

http://goo.gl/forms/kHb5k0OOc8


 


กำหนดการ (ฉบับแก้ไข) การซ้อมใหญ่และเข้าพ...

 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2...
 

Kasetsart MBA Open House 2017
  Kasetsart MBA Open House 2017
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ...

ตารางเรียนเดือนกันยายน 2560...
ดาวน์โหลด 8/09/2560
ใบสมัครนิสิตใหม่...
ดาวน์โหลด 7/09/2560
ตารางเรียนเดือนสิงหาคม2560...
ดาวน์โหลด 15/08/2560