Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBA < หน้าหลัก

กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBA

กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBAทางคณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุย ของมหาบัณฑิต Ex-MBA

ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น.

ห้อง  1103  ชั้น 1 อาคาร 1 (ฝั่งอาคารโครงการฯ)

ราคาค่าครุยเช่าตัด 800 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยเช่า 600 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยตัดซื้อ 2300 มหาบัณฑิตจ่ายมัดจำเป็นค่าเช่า ในวันวัดตัว ส่วนค่าประกันจ่ายวันรับชุด ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีนโยบายให้มหาบัณฑิต ใช้ชุดครุยที่คณะฯ จัดมาให้เท่านั้น


 


โครงการ SCB Future Leader Challenge 2018...
 
งานสัมมาวิชาการ หัวข้อ The Role of Big ...
 
file ppt. สำหรับใช้ในงานปฐมนิเทศนิสิต Ex...
 


ตารางเรียนเดือน มกราคม 2561...
ดาวน์โหลด 10/01/2561
ตารางเรียนเดือนธันวาคม 2560...
ดาวน์โหลด 8/12/2560
ใบสมัครนิสิตใหม่...
ดาวน์โหลด 7/09/2560