Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBA < หน้าหลัก

กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBA

กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุยของมหาบัณฑิต Ex-MBAทางคณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดวันวัดตัวตัดชุดครุย ของมหาบัณฑิต Ex-MBA

ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 เวลา 17.00 – 20.00 น.

ห้อง  1103  ชั้น 1 อาคาร 1 (ฝั่งอาคารโครงการฯ)

ราคาค่าครุยเช่าตัด 800 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยเช่า 600 ค่าประกัน 1500  ราคาค่าครุยตัดซื้อ 2300 มหาบัณฑิตจ่ายมัดจำเป็นค่าเช่า ในวันวัดตัว ส่วนค่าประกันจ่ายวันรับชุด ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้มีนโยบายให้มหาบัณฑิต ใช้ชุดครุยที่คณะฯ จัดมาให้เท่านั้น


 


การรับสมัครนิสิตรุ่น 31 ปีการศึกษา 2561...

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ...

การรับสมัครนิสิตรุ่น 31 ปีการศึกษา 2561...

 <...


ตารางเรียนเดือนมิถุนายน 2561...
ดาวน์โหลด 18/06/2561
แผนการเรียน ฉบับปรับปรุง ปี 2560...
ดาวน์โหลด 7/06/2561
แผนการเรียน ฉบับปรับปรุง ปี 2560...

 

ดาวน์โหลด 7/06/2561