Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
ติดต่อเรา < หน้าหลัก

Address EXECUTIVE MBA PROGRAM

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302
โทรศัพท์ 02-5620135-6 ต่อ 3333
โทรศัพท์ 02-5620135-6 ต่อ 1835
อีเมล์ exmba@ku.ac.th
เว็บไซต์ exmba.bus.ku.ac.th
ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลด

EXECUTIVE MBA PROGRAM
Business Administration, Building 1, Floor 3, Room 1302
Tel. 02-5620135-6 Ext. 3333
Tel. 02-5620135-6 Ext. 1835
E-mail exmba@ku.ac.th
Website exmba.bus.ku.ac.th