Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
จำนวนหลักสูตร <ความเป็นมาของโครงการ < หน้าหลัก


หลักสูตร 2 ปี โดยมีวิชาเอกเลือกจากหมวดวิชาการจัดการ (มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ) เมื่อนิสิตเรียนถึงภาคสุดท้ายชั้นปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 6 ) จะต้องส่งรูปเล่มการศึกค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ สอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (Writtten Comprehensive Examination) และต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสำเร็จการศึกษา


(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วิชาเอกบังคับ
จำนวน 26 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
จำนวน 15 หน่วยกิต
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
จำนวน 6 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง
การบัญชีบริหารขั้นสูง
การจัดการทางการเงิน
องค์การและการจัดการ
นโยบายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การจัดการการผลิตขั้นสูง
สัมมนา
ในหมวดว่าด้วยการจัดการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รวมทั้งสิ้น 44 หน่วยกิต
** ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้ตามความเหมาะสม


(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

  ปีที่ 1 หน่วยกิต   ปีที่ 2 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มิ.ย. - ก.ย. 2554
• เศรษฐศาสตร์
• องค์การและการจัดการ
• การจัดการการตลาดขั้นสูง
3
3
3
ภาคเรียนที่ 1
มิ.ย. - ก.ย. 2555
• การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
• การศึกษาค้นคว้าอิสระ
• สัมมนา 1
3
3
1
ภาคการเรียนที่ 2
ต.ค. 2554 - ม.ค. 2555
• การบัญชีบริหารขั้นสูง
• การจัดการการผลิตขั้นสูง
• วิชาเอกเลือกที่ 1
3
3
3
ภาคการเรียนที่ 2
ต.ค. 2555 - ม.ค. 2556
• นโยบายธุรกิจ
• สัมมนา
• วิชาเอกเลือกที่ 4
3
1
3
ภาคการเรียนที่ 3
ก.พ. - พ.ค. 2555
• การจัดการทางการเงิน
• ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
  (วิชาเอกเลือกที่ 2)
• วิชาเอกเลือกที่ 3
3
3

3
ภาคการเรียนที่ 3
ก.พ. - พ.ค. 2556
• การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
    27     17

**รวมตลอดหลักสูตร 44 หน่วยกิต**
**โครงการฯ จะได้กำหนดวิชาเอกเลือกจำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
    ตามความเหมาะสม