Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
ข่าวแจ้งให้ทราบ < ข่าวประชาสัมพันธ์ < หน้าหลัก

โครงการ SCB Future Leader Challenge 2018

 การแข่งขัน “SCB Future Leader Challenge” หรือ SCBFLC ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นการแข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจในระดับปริญญาโทครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปีนี้ก...

31/01/2561

งานสัมมาวิชาการ หัวข้อ The Role of Big Data Analy...

 

file ppt. สำหรับใช้ในงานปฐมนิเทศนิสิต ExMBA รุ่นที...

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ExMBA รุ่นที่ 30 ปร...

กำหนดการรายงานตัวและชำระเงิน นิสิต รุ่นที่ 30...

กำหนดการ (ฉบับแก้ไข) การซ้อมใหญ่และเข้าพิธีพระราชท...

 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560...

 

 

1 2 3

โครงการ SCB Future Leader Challenge 2018...
 
งานสัมมาวิชาการ หัวข้อ The Role of Big ...
 
file ppt. สำหรับใช้ในงานปฐมนิเทศนิสิต Ex...
 


ตารางเรียนเดือน มกราคม 2561...
ดาวน์โหลด 10/01/2561
ตารางเรียนเดือนธันวาคม 2560...
ดาวน์โหลด 8/12/2560
ใบสมัครนิสิตใหม่...
ดาวน์โหลด 7/09/2560