Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
ประวัติของโครงการ <ความเป็นมาของโครงการ < หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งภายใน และระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เปิดโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ให้ไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ ให้ไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติ

โครงการฯ รับสมัครผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารการศึกษา ในเวลา 18.00 น. -21.00 น. ของวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่นักบริหารสามารถมาเรียน และทำงานควบคู่กันไปได้


โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมสนองตอบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้นักธุรกิจระดับบริหาร ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ โดยสามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปได้
3. เพื่อให้นักธุรกิจระดับบริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้หลักการและประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสม
4. เพื่อทำหน้าที่บริหารทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามปณิธาน


โครงการฯ ให้การศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ศึกษาสำเร็จแล้วได้ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (Master of Business Administration: M.B.A.) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์