Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา < หน้าหลัก


• สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 7 ปี
• หรือเป็นข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า


• รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสุภาพ ชายผูกเน็คไท ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาปริญญาบัตร 2 ชุด
• สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด
• ใบรับรองการทำงานจากบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด 1 ชุด (ซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน๗
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า (ถ้ามี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
• สำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน หรือหลักฐานอื่นที่ให้ข้อมูลใกล้เคียงกัน (ถ้ามี ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
• ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท


ใช้หลักการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิจารณาความรู้ ความตั้งใจจริง ความสามารถการให้เวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติด้านอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวที่โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารตามวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


• นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่โครงการฯ ประกาศการลงทะเบียนและลงทะเบียนปรับพื้นฐานโดยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• นิสิตที่ไม่ดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคศึกษาจะหมดสภาพการเป็นนิสิต
• นิสิตที่เรียนวิชายังไม่ครบตามแผนการเรียนและลาพักการศึกษา ในภารการศึกษาที่ลาพักนั้น ให้ชำระค่าบำรุงรักษาการศึกษาขั้นบัณฑิตเพื่อคงสภาพการเป็นนิสิต
• การลงทะเบียนเพื่อคงสภาพการเป็นนิสิต ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปตามประกาศของโครงการฯ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า


• การเรียนตามระบบการศึกษานี้เป็นการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต
• หนึ่งหน่วยกิจเทียบเท่ากับการบรรยาย และ/หรือ อภิปราย สับดาห์ละหนึ่งชั่วโมง หรือการปฏิบัติการสัปดาห์ละสองถึงสามชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
• นิสิตที่ขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาในวิชาใด จะหมดสิทธิเข้าสอบไล่และถือว่าสอบตกวิชานั้น


สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดนใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้าจัดทำรายงาน และการนำเสนอรายงาน การทัศนศึกษา และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำเกมธุรกิจ (Business Game) การใช้แบบจำลองทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ


โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ในแต่ละสัปดาห์เรียน 3 วัน คือ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และ/หรือ วันอื่นบางวันตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว สำหรับการสอนนั้นจะจัดในวันอาทิตย์ (อาจเป็นวันเสาร์เป็นครั้งคราว) ในเวลากลางวัน
ทั้งนี้ให้การเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจจะจัดเวลาเรียน 20 ครั้ง (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ตลอดหลักสูตรนิสิตปริญญาโทต้องเรียนตามหลักสูตรในชั้นปริญญาโทให้สำเร็จภายใน 5 ปี การศึกษา นับตั้งแต่บัณฑิตวิทยาลัย รับเข้าเป็นนิสิต หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าหมดสภาพการเป็นนิสิต


ผู้เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี เป็นค่าหน่วยกิต ค่าตำรา ค่าเอกสาร ค่าใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ค่าทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมและค่างานทะเบียนและประมวลผลรวม 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งชำระเป็น 3 งวด

• งวดที่ 1 วันรายงานตัว 200,000 บาท (21 -23 กุมภาพันธ์ 2554)
• งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 160,000 บาท (ตุลาคม 2554)
• งวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 100,000 บาท (มิถุนายน 2555)
รวมทั้งสิ้น 460,000 บาท

ค่าลงทะเบียนปรับพื้นฐาน (ชำระพร้อมงวดที่ 1) 8,000 บาท
*โครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ