Executive MBA :: Kasetsart University
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ (IS) เช็คเกรด ออนไลท์ สำหรับเข้าหน้าทีั่ Click Here >>>
 
 
จำนวนหลักสูตร <ความเป็นมาของโครงการ < หน้าหลัก


หลักสูตร 2 ปี โดยมีวิชาเอกเลือกจากหมวดวิชาการจัดการ (มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ) เมื่อนิสิตเรียนถึงภาคสุดท้ายชั้นปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 6 ) จะต้องส่งรูปเล่มการศึกค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ สอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (Writtten Comprehensive Examination) และต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสำเร็จการศึกษา


(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

Download แผนการเรียน ที่นี่